Информация, която ни предоставяте директно:

Можем да събираме информация от вас директно, в случаите на предоставяне на лични данни, например когато се регистрирате за теглене на жребий или конкурси, влизате, за да получите информация, използвате приложения, купувате стока или услуга от нас, попълвате проучване или правите коментар, или запитване. Видовете данни, които можем да събираме от вас директно включват:

 • име
 • адрес
 • и-мейл адрес
 • потребителско име
 • телефонен номер
 • кредитна карта или друга разплащателна информация
 • години
 • рождена дата
 • пол
 • генерирано от потребителите съдържание, мнения и друго съдържание, което предоставяте на сайтове на Рамер Груп ЕООД
 • всякаква друга лична информация, която доброволно ни предоставите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ⬅ НАЗАД