Информация, която събираме от други източници:

Можем да получаваме лични данни за вас от други законни източници. включително информация от наличните в търговската мрежа източници, като например публичните база данни, както и информация от трети лица. Видовете лични данни, които можем да събираме от такива източници включват:

  • име
  • адрес
  • и-мейл адрес
  • години
  • пол
  • вашите навици за пазаруване

предпочитания и информация за начин ви на живот, като вашите хобита и интереси

                                                                                                                                                                                                                       ⬅ НАЗАД