ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА “РАМЕР ГРУП” ЕООД

 

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тези Общи условия регламентират всички продажби, осъществявани от “РАМЕР ГРУП” ЕООД,  седалище гр .Варна,  адрес на управление  ул. Тролейна № 6, рег.ВАС, ф.д.№ 1053/1999г., ЕИК 103302389, наричано по-долу за краткост Продавач и Купувачите му, като установяват предварително реда и условията, при които се прехвърля правото на собственост върху продаваните стоки и заплащането на цената им.

1.2. Настоящите Общи условия се считат за безусловно приети от Купувача, след като :

1.2.1. Купувачът чрез свой представител заяви писмено, че приема Общите условия, при които продава Продавачът. За писмено приемане се счита и потвърждението по имейл или чрез електронен подпис;

1.2.2. Купувачът е знаел за Общите условия и не ги оспорва до момента, в който му е предадена стоката.

1.3. Измененията на Общите условия се считат за приети безусловно от Купувача, след като последния е бил уведомен за промените по начините, посочени в предходните текстове.

1.4. Страните в писмен договор, в приложение към такъв договор, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача могат да уговарят помежду си и условия, различни от Общите условия. Тези условия се конкретизират в писмения договор, в приложението към такъв договор, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача и имат действие само за конкретната продажба. В този случай, при несъответствие между уговореното от страните и Общите условия, има сила уговореното.

 

2. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА

2.1. Сделката по търговската продажба се счита за сключена след като : офертата на Продавача е била потвърдена писмено от Купувача; или е приета заявка на Купувача и потвърдена от Продавача; или е оформена фактура, съдържаща данни за продаваните стоки, цени, количества, срок и начин на плащане; или е сключен писмен договор; или приложение към такъв договор; или стоката е предадена със стокова разписка изготвена по образец на Продавача.

2.2. Настоящите Общи условия се считат за безусловно приети от Купувача, след като същият чрез свой представител:

- е потвърдил условията писмено или по имейл или чрез електронен подпис; или

- не е възразил писменно след представянето, предаването или запознаването с тях; или

- е приел чрез свой представител: фактура, и/или проформа фактура, и/или стокова разписка,  и/или оферта с което потвърждава безусловно приемане на настоящите Общи условия.

2.3. Продавачът не е обвързан от представените от Купувача заявки. Последните са задължителни за Продавача, когато въз основа на тях е издадена проформа фактура и същата е платена изцяло от страна на Купувача.

 

3.ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

3.1. Предаването на стоките на Купувача, на негов представител, на куриер или на превозвач се извършва в складовете или в Ателиета за монтаж на накрайници на маркучи DexyFlex на Продавача, след оформянето от страна на  Продавача на фактура или стокова разписка. За дата на доставката се приема деня, в който стоката е предадена на Купувача, на негов представител, на куриер или на превозвач, съответно датата на издадения при предаването документ.

3.2. Натоварването и транспортирането на стоката се осигурява от Купувача изцяло за негова сметка, като рискът от липса или повреда на стоката се прехвърля върху Купувача от момента на приемането и в склада на Продавача.

3.3. Купувачът е задължен да извърши манипулациите по натоварването, транспортирането и складирането на стоката на свой риск и със своя работна ръка, като действа с грижата на добър стопанин и спазва обичайните правила на безопасност.

3.4. Може да се уговори предаване на стоката на друго място, на куриер или на превозвач. В тези случаи рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху Купувача от момента, в който тя напусне склада или ателиета DexyFlex на Продавача.

 

4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

4.1. Купувачът заплаща стойността на стоките преди получаването им в склад или в ателиета DexyFlex на Продавача, или в сроковете и при условията, посочени във фактурата изготвена от страна на  Продавача.

4.2. Собствеността върху закупените стоки и риска от случайното им погиване и/или повреждане се прехвърлят от Продавача върху Купувача от момента на получаването им от склад или от ателиета DexyFlex на Продавача.

4.3. Ако Купувачът не се яви да получи стоката в уговорения срок или след покана, Продавачът може да развали договора или договорката, без да дава допълнителен срок.

 

5. ЦЕНИ, НАЧИНИ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ. ВАЛУТА НА ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. Цените на продаваните стоки са определени и следва да се разбират при условия EXW (Ex Works), съгласно Incoterms 2010.

5.2. Ако изрично не е посочено друго, се приема, че цената на Стоката е без включен Данък върху добавената стойност.

5.3. Цената се договаря между страните и се вписва при съставяне на проформа фактура или при писмено потвърждение на оферта, заявка или във фактура изготвена по образец на Продавача. При обективна промяна в ценовите условия (увеличаване на обменен курс, такси, мита и др.) Продавачът има право да увеличи цените до съответния размер.

5.4. Всички цени на стоките се договорят между страните в писмена форма за действителност, цени договаряни по телефон, за които няма писмено потвърждение, нямат обвързваща сила за страните.

5.5. Продавачът фактурира на Купувача извършените продажби в съответствие с приложимото към момента на продажбата законодателство.

5.6. Купувачът заплаща фактурираната цена незабавно при предаването на стоката.

5.7.Уговорка за авансово или разсрочено плащане на цената е допустима само, ако е изрично отразена в писмен договор, в приложение към такъв договор, и/или в проформа фактура, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача.

5.8. Купувачът е длъжен при разсрочване да изпълни изцяло задължението си за плащане най-късно в деня посочен във фактурата като краен срок за плащане. Дължимите плащания се считат за извършени в момента, когато сметката на Продавача е заверена с дължимата сума по фактурите.

5.9. Купувачът се задължава за обезпечаване вземанията на Продавача за стойността на продадените стоки да :

- предостави на Продавача информация за обслужващите банки и номера на банковите сметки, по които се задължава да насочва приходите си от търговски оборот;

- предостави при поискване от Продавача, заверени от обслужващите банки незабавни инкаса, касаещи горепосочените и другите банкови сметки на Купувача, които Продавачът може да ползва за събиране на вземанията си;

- издаде при поискване от Продавача записи на заповед в полза на същия, при условия „без разноски и без протест” за сумите, покриващи вземанията му;

5.10. При цена на стоката над 3 000,00 /три хиляди/ Евро или равностойността им в български лева Продавачът може да иска от Купувача допълнителни търговски обезпечения : търговски залог, банкова гаранция, поръчителство, ипотека и т.н. По своя преценка Продавачът може да иска допълнителни търговски обезпечения и в други случаи.

5.11. Плащането на цената се извършва по банков път, по посочена от Продавача банкова сметка или в брой :

- в офиса на Продавача на адрес: гр.Варна, ул. Тролейна №  6;

- в склада на Продавача на адрес: гр. Пловдив, бул. Рогошко шосе № 6, в двора на завод „Напредък“;

- в Ателиета DexyFlex в България с адреси, посочени на  на уебсайт  www.rambg.eu и www.dexyflex.eu;

- при разносна търговия на служителите на Продавача ;

- при доставки чрез куриерски фирми, с наложен платеж платим при получаване на стоките.

5.12. Всички суми по договорени разсрочени плащания стават изискуеми веднага, ако за Купувача се открие производство по несъстоятелност, по ликвидация или по преобразуване.

5.13. Валута на Плащане : Евро или български лева.

5.14. Всички плащания от Купувача към Продавача се извършват в Евро.

5.15. Купувачът има право да заплаща цената на стоката и в български лева, по централния курс на БНБ за Евро в деня на извършване на плащането.

5.16. Продавачът има право едностранно да отмени правото на Купувача да извършва плащания в български лева. Прекратяването се извършва с уведомление в писмена форма и има незабавен ефект.

5.17. Всички банкови разноски са за сметка на Купувача.

5.18. Плащането се счита за извършено след постъпване на сумата по банковата сметка на Продавача.

5.19. При забава на плащанията или друго неизпълнение на задълженията на Купувача, Продавачът има право да поиска удовлетворение на вземанията си чрез реализация на обезпеченията дадени от Купувача.

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

6.1. Продавачът предава стоката на Купувача съгласно Общите условия.

6.2. Продавачът издава фактура по свой образец във връзка с извършената продажба, а при искане от страна на Купувача – и други документи.

6.3. Ако Купувачът е в забава за получаване на стоката, Продавачът може :

- да я предаде за пазене ;

- да я продаде по пазарни цени, след като извести Купувача ;

- при възникване на обстоятелства застрашаващи интересите на Продавача да я продаде и без предизвестие ;

6.4. Разноските, направени от Продавача във връзка с действия по предходната точка, са за сметка на Купувача.

6.5. Продавачът има право да получи уговорената цена за стоката.

6.6. Продавачът има право при просрочване на плащания от страна на Купувача, да получи дължимите за просрочието лихви и неустойки съгласно настоящите Общи условия.

 

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

7.1. Купувачът е длъжен да изплати цената на стоката в размера, по начина, във валутата и в сроковете, определени в Общите условия и/или в писмен договор, в приложение към такъв договор, в проформа фактура, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача.

7.2. Непритежаването на оригинал на фактура, която е издадена от Продавача, не освобождава Купувача от задължението му за плащане на получената стока.

7.3. Купувачът е длъжен при просрочване на плащания да заплати дължимите за просрочието лихви и неустойки съгласно настоящите Общи условия.

7.4. Купувачът е длъжен да получи и вдигне стоката.

7.5. Купувачът е длъжен да прегледа стоката в 3-дневен срок след получаването и и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно Продавача. Ако Купувачът не направи това, стоката се смята за окончателно одобрена.          

 

8. ГАРАНЦИИ. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. Продаваните от Продавача стоки са със сертификат за съответствие и сертификат за качество от производителите им.

8.2. Продавачът предоставя, при поискване от страна Купувача документи във връзка с продаваните от него стоки, съгласно приложимото към момента на продажбата законодателство.

8.3. Купувачът запазва правото си на рекламация, когато е претендирал незабавно забелязаните дефекти и липси на съответствие пред Продавача, но не по-късно от 3 /три/ дни, считано от датата на получаването им. След посочения срок стоките се считат за приети без забележки от Купувача.

8.4. Рекламацията следва да се предяви в писмен вид с точно описание на вида на претендираните дефекти и подлежи на одобряване след като се установи, че възникването им не е в резултат от лошо натоварване, транспортиране, съхраняване или неправилна употреба от страна на Купувача.

8.5. Купувачът губи правото си на рекламация :

- по отношение на дефектите, които могат да бъдат забелязани при обикновен оглед на вещта (включително и такива по опаковката) от момента, в който приеме стоката от Продавача, при условия EXW (Ex Works), съгласно Incoterms 2010;

- при всяко смесване, преработка, ползване или преопаковане на стоките, което се счита за безусловен знак за приемането им.

8.6. Всички рекламации и гаранции са изключени, след като Купувачът продаде стоките на трети лица.

8.7. Продавачът не носи отговорност за подходящото използване на стоките, провеждането на изпитания със същите и производството на изделия от тях.

8.8. Основателността на предявените рекламации се преценява от Продавача, въз основа на представените мостри или при непосредствен оглед на рекламираните стоки.

8.9. При уважаване на рекламация Продавачът може да предложи замяна с качествени стоки за своя сметка или намаляване на цената ненадвишавощо 10 % /десет процента/ от договорената стойност на стоката.

8.10. Малки, обичайни в бизнес взаимоотношенията или технически неизбежни отклонения в количеството, качеството и размера не могат да бъдат рекламирани.

8.11.  При предявяване на количестени или качествени несъгласия, Купувачът не се освобождава от задължението си  да заплати стоките, които не са били отказани или от други свои задължения към Продавача.

8.12. Всяка друга отговорност на Продавача, освен ангажираната по горепосочения ред рекламационна отговорност, е изключена съгласно настоящите Общи условия.

 

9. ТЪРГОВСКА ТАЙНА

9.1. Купувачът се задължава да спазва условията на конфиденциалност относно всяка информация, станала му известна във връзка с изпълнението на договорите подчинени на настоящите Общи условия, както по време на действието, така и след прекратяването им.

 

10. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

10.1. Всяка от страните може да прекрати договорите, сключени съгласно настоящите Общи условия с изрично писмено предизвестие, отправено до другата страна, ако тя виновно не изпълнява свое задължение по него. В този случай всички задължения на страните по договора стават незабавно изискуеми.

10.2. Купувачът не може да развали договор, ако количеството на предадената му стока незначително се отклонява от договореното.

10.3. В случая по предходната точка Купувачът заплаща реално получената стока.

10.4. Продавачът може да прекрати сключените договори, без предизвестие, когато Купувачът не изпълни което и да е от задълженията си по настоящите Общи условия или допълнително договореното, и/или по отношение на същия бъде открито производство по ликвидация, несъстоятелност или преобразуване по реда на ТЗ.

10.5. При забавено плащане в Лева Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на 1/360 от ОЛП + 10 пункта за всеки просрочен ден, определена върху стойността на забавеното плащане, като всички фактурирани суми към момента на забавата се отнасят в просрочие и върху тях също се начислява неустойка.

10.6. При забавено плащане в Евро Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на 1/360 от тримесечния EURIBOR + 10 пункта за всеки просрочен ден, определена върху стойността на забавеното плащане, като всички фактурирани суми към момента на забавата се отнасят в просрочие и върху тях също се начислява неустойка.

10.7. Ако Купувачът неоснователно откаже да приеме стоката, Продавачът може едностранно да развали договора, като има право на неустойка в размер на 35 % /тридесет и пет процента/  от цената на стоката. Тази неустойка може да бъде прихваната от авансово платената цена или част от нея и от допълнителното търговско обезпечение.

10.8. При неизпълнение на което и да е задължение от настоящите Общи условия или допълнително договореното, Купувачът дължи неустойка в размер на 30 % /тридесет процента/, определена върху стойността на общия обем на продажбите или неизвършените продажби, нарушаващи настоящите Общи условия или допълнително договореното, както и възстановяване на всички щети и пропуснати ползи, претърпени от Продавача в резултат на неизпълнението.

10.9. Продавачът не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила (природно бедствие, обществени размирици, акт на държавен или общински орган т.н.). Изпълнението на задълженията се спира, докато трае непреодолимата сила.

10.10. При неизпълнение на задълженията си по т. 9. 1. неизправната страна дължи неустойка в размер на 1000,00 /хиляда/ Евро.

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се счита спазена при съобщения по факс или чрез електронен подпис.

11.2. Нищожността на някоя от клаузите на Общите условия или на допълнително уговорените условия не води до нищожността на друга клауза или на настоящите Общи условия и/или договореното като цяло.

11.3. За всеки спор относно съществуването и действието на настоящите Общи условия или във връзка с нарушаване им, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, изпълнението или неизпълнението им, както и за всички въпроси, неуредени в Общите условия и/или в писмен договор, в приложение към такъв договор, и/или в проформа фактура, и/или във фактура изготвена по образец на Продавача, се прилага приложимото българско законодателство, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред Варненски окръжен съд.

11.4. Тези Общи условия се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.

 

Настоящите „Общи условия за продажба на стоки“ са приети с протокол на Управителя на Рамер Груп ООД и влизат в сила считано от 11.01.2021г.